Keynote: LEO Satellites for Time Synchronization

Keynote: LEO Satellites for Time Synchronization

Year: 2022


Presenter(s):

  • Tyler Reid, CTO - Xona Space Systems

© ATIS